نظارت و طراحی شهرسازی

جهت آمادگی آزمون نظارت و طراحی شهرسازی

کلاس های آمادگی آزمون نظام مهندسی نظارت و طراحی شهرسازی آکادمی سیستان پی مهندس راز

  • تدریس کاملا مفهومی و تصویری مباحث مقررات ملی ساختمان
  • تحلیل و بررسی  تست تالیفی
  • برگزاری آزمون آزمایشی
  • در استان و بلوچستان شهرهای زابل، زاهدان، چابهار، ایرانشهر
  • در استان خراسان جنوبی شهرستان بیرجند