دوره محاسبات و طراحی

جهت آمادگی آزمون محاسبات و طراحی عمران و معماری

کلاس های آمادگی آزمون نظام مهندسی طراحی معماری آکادمی سیستان پی مهندس راز

  • برگزاری آزمون آزمایشی
  • در استان و بلوچستان شهرهای زابل، زاهدان، چابهار، ایرانشهر
  • در استان خراسان جنوبی شهرستان بیرجند